About Us

Jairam Kamath | Co-Founder

E-mail: jairam92@gmail.com

Contact No.: 9880452779

Our People

Samith Rao
Mohan Kamath
Gautham Bhat
Kiran Ramesh
Wilbur D’souza
Akshaya Kulal
Ashwath G K
Prathiksha Shetty
Shruthi Raghunath
Sowmya V Shetty
Suhas Rao
Vaman Shenoy